Thứ Hai, 29 tháng 10, 2007

THI VỚI CHẢ CỬ!

HỊ HỊ HỊ, MỚI THẤY MẤY CÁI ICON NÀY, ZUI ZUI, GIỐNG HOÀN CẢNH CỦA MÌNH, QUĂNG ZÔ BLOG CHO NÓ NHÍ NHẢNH CON CÁ CẢNH XÍU
At the beginning of new semester


At the 1st week


At the 2nd week


Before the midterm test


During the midterm test


After the midterm test


Before the final exam


Once know the final exam schedule


7 days before final exam


6 days before final exam


5 days before final exam


4 days before final exam


3 days before final exam


2 days before final exam


1 day before final exam


The night before the final exam


One hour before the final exam


During the final exam


Once walk out of the exam hall


After the final exam, during the holiday

Đăng nhận xét