Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Mỗi tuần một khuôn mặt văn chương - series trên tuần báo KHỞI HÀNH


NGUYỄN NHẬT DUẬT viết về MAI THẢO

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>HUỲNH PHAN ANH viết về THANH TÂM TUYỀN
<SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>
CAO HUY KHANH viết về BÙI GIÁNG
<SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>
NGUYỄN HỮU HIỆU viết về TÚY HỒNG
<SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>
Đăng nhận xét