Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Book wish-list"“Books make great gifts because they have whole worlds inside of them. And it's much cheaper to buy somebody a book than it is to buy them the whole world!”
Những ấn phẩm liên quan đến chữ nghĩa (khó kiếm hay đã xuất bản lâu...hoặc không có ở Vietnam) , đem vào album này...nhờ kiếm/ mua giúp...!!!
Đăng nhận xét